Strona główna arrow Warunki przyjęcia

Kolporter RSS

Inne języki

      

Warunki przyjęcia do ZLO Piszkowice Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
Redaktor: Administrator   
22.10.2010.

     Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym przez ZLO Piszkowice finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135).

 

     Dyrekcja Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach stara się w sposób indywidualny rozpatrywać sytuację materialną rodzin podopiecznych i dopiero na jej podstawie wydaje decyzję o odpłatności za pobyt.

 

     Narodowy Fundusz Zdrowia, finansuje jedynie pobyty pacjentów, którzy według oceny w skali Barthel zostali sklasyfikowani na poziomie od 0 do 40 punktów. Dla ubiegających się o przyjęcie dziecka do Zakładu wymagana jest dokumentacja medyczna zgodna z umową z NFZ.

    

     Zakład przyjmuje dzieci niepełnosprawne z całej Polski, których stan zdrowia, niepełnosprawność ruchowa i umysłowa, a także bardzo trudna sytuacja rodzinna wymaga stałej i fachowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej. Decyzję o przyjęciu do Zakładu podejmuje dyrektor ZLO Piszkowice w porozumieniu z lekarzem zakładowym.

 

     Wykaz dokumentów niezbędnych do przyjęcia dziecka do Zakładu Leczniczo-Opiekuńczego w Piszkowicach:

  

1. 

Podanie Rodziców z prośbą o przyjęcie dziecka do Zakładu lub pismo instytucji przekazującej dziecko.

2. 

Pisemna zgoda na leczenie szpitalne, objęcie dziecka opieką pielęgniarską, szczepienia obowiązkowe i nadobowiązkowe.

3. 

Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, iż osoba ubiegająca się o skierowanie dziecka do zakładu ze względu na jego stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki oraz rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji (druk w załączeniu)

4. 

Ocena Stanu Samoobsługi wg tzw. skali Barthel (druk w załączeniu) - do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci może zostać przyjęty pacjent, który w ocenie wg. skali Barthel, uzyskał od 0 do 40 pkt.

5. 

Wywiad pielęgniarski (przeprowadzony przez pielęgniarkę środowiskową - rodzinną lub społeczną (druk w załączeniu)

6. 

Kopie kart informacyjnych z leczenia szpitalnego

7. 

Karta szczepień (oryginał)

8. 

Aktualne wyniki badań wymagane przez Zakład

9. 

Podanie na piśmie o przyjęcie do Zakładu, sporządzona przez rodzica lub opiekuna prawnego (druk w załączeniu)

10. 

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

11. 

Informacja o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia

12. 

Wyciąg aktu urodzenia z pieczątką na odwrocie potwierdzającą adres stałego zameldowania dziecka oraz PESEL dziecka

13. 

Kserokopia dowodu osobistego rodzica (opiekuna prawnego)

14. 

Postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego

15. 

Zaświadczenie o wysokości zarobków

16. 

Numer telefonu kontaktowego

 

Pliki do pobrania:  

A.

Wniosek o wydanie skierowania do ZLO dla Dzieci w Piszkowicach

B.

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie 

C.

Skierowanie do ZLO dla Dzieci w Piszkowicach

D.

Karta oceny świadczeniobiorcy skalą Barthel

E.

Karta oceny świadczeniobiorcy skalą Glasgow

F.

Dodatkowy wywiad lekarski 

G.

Wniosek pacjenta / opiekuna prawnego o przyjęcie do ZLO Piszkowice

H.

Karta danych osobowych i kontaktowych

I.

Zgoda pacjenta na leczenie w ZLO Piszkowice

J.

Zgoda opiekuna prawnego na leczenie pacjenta w ZLO Piszkowice

K.

Zgoda na żywienie dojelitowe w ZLO Piszkowice 

L.

Oświadczenie o pokryciu kosztów pobytu pacjenta w ZLO Piszkowice

M.

Oświadczenie o zgodzie na uzyskiwanie informacji o stanie zdrowia pacjenta oraz dokumentacji medycznej

N.

Oświadczenie o odbiorze pacjenta z ZLO Piszkowice

 

Zmieniony ( 13.01.2016. )
 
 
Przekaż darowiznę kod QR 
Przekaż darowiznę 50zł na rzecz akcji "Pomóżmy dzieciom z Piszkowic!"

Logo OPP

1%

Strona internetowa Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Piszkowicach

Licznik odwiedzin

Odwiedzających: 206021

Gościmy